EVALUĂRI

GHID PRACTIC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR

Pentru obtinerea autorizatiilor de verificator metrolog – pentru obținerea autorizației de verificator metrolog, solicitantul (persoană fizică/juridică) depune la DRML/SJML, în raza caruia, dupa caz, are domiciliul stabil sau este inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului, cererea de autorizare insotita de documentele prevăzute de procedura de metrologie legala PML 5-01-05, ediția 2/revizia 0 Autorizarea persoanelor fizice. Informatiile necesare intocmirii documentație de autorizare sunt afisate la sediile DRML Constanța, SJML Buzău, SJML Brăila, SJML Galați, SJML Tulcea și SJML Vrancea.

Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice pentru obtinerea autorizatiei de verificator metrolog, sunt prevazute in:

 • instructiunile de metrologie legala IML 5-05 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1660 / 2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 / 18.01.2006, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 589 / 2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 / 28.07.2010;
 • procedura de metrologie legala PML 5-01-05, ediția 2/revizia 0 Autorizarea persoanelor fizice

Lista persoanelor fizice care dețin autorizație de verificator metrolog este disponibilă  pe siteul BRML www.brml.ro

B. Pentru obtinerea autorizatiei laboratorului de metrologie pentru a efectua verificări metrologice – solicitantul  (organizația interesată) depune la DRML/SJML in raza căruia estet înmatriculat scrisoarea de intentie insotita de lista cu sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare si tipurile de verificari metrologice (inițiale, periodice, după reparare) pentru care se dorește autorizarea, cu specificarea locatiei laboratorului, a pozitiei din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012, a codului si a denumirii din LT, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT – 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009. În situația in care laboratorul solicitantului isi desfasoara activitatea in mai multe locatii, aceasta lista va fi intocmita pentru fiecare locatie in parte.

În urma primirii acceptului in privinta inceperii procesului evaluarii, persoana juridica depune cerere de autorizare a laboratorului împreună cu documentația aferentă întocmită conform prevederilor procedurii de metrologie legală PML 5-04-05, editia 4 sau 5,  Cerinte pentru laboratoarele de metrologie aprobata prin Ordinul directorului general al BRML nr. 61 / 02.03.2011, respectiv nr. 275/23.12.2020, utilizată conform Ordinului directorului general al BRML nr. 167/06.07.2020 privind tranziția de la standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 utilizat de BRML în activitățile de autorizare și atestare, la standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018.  Ambele ediții ale PML 5-04-05 cât și Ordinul directorului general al BRML nr. 167/06.07.2020 sunt disponibile pe site-ul BRML www.brml.ro.

Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de metrologie in vederea autorizarii sunt prevazute in:

 • instructiuni de metrologie legala IML 5-05, aprobate prin prin Hotararea Guvernului nr.1660 / 2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 / 18.01.2006, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 589 / 2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 / 28.07.2010;
 • procedura de metrologie legala PML 5-04-05 Cerinte pentru laboratoarele de metrologie.

Lista laboratoarelor de metrologie autorizate să efectueze verificari metrologice este disponibilă  pe siteul BRML www.brml.ro

GHID PRACTIC PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI PENTRU EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE MONTARE / REPARARE / MODIFICARE MIJLOACE DE MĂSURARE

Algoritmul activitatilor pe care trebuie sa-l desfasoare un operator economic pentru obtinerea de aviz pentru exercitarea activității de montare / reparare / modificare de mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal

 • pentru initierea activitatilor din cadrul procedurii de evaluare pentru acordarea avizului, operatorul economic solicitant se va adresa unitatii teritoriala BRML in a carei raza de competenta se afla sediul sau social.
 • fiecare unitate teritoriala BRML pune la dispozitia operatorilor economici, la sediul unitatii si la solicitarea acestora in vederea avizarii, mapa cu documente privind desfasurarea procesului de avizare. Costurile aferente mapei cu documente sunt incluse in cadrul etapei de inregistrare si initiere a activitatii de avizare.
 • operatorul economic va depune la unitatea teritoriala BRML in a carei raza de competenta isi are sediul, cererea de avizare insotita de documentatia aferenta.
 • operatorul economic reface si retransmite la respectiva unitate teritoriala BRML, intr-un interval de timp precizat, documentatia aferenta avizarii, in cazul in care este informat in scris de unitatea teritoriala BRML ca aceasta nu a fost corect intocmita. Netransmiterea in termenul de timp precizat al documentatiei corectata conduce la inchiderea dosarului de avizare, fara acordarea avizului.
 • operatorul economic analizeaza si semneaza programul de evaluare care stabileste programul pentru efectuarea evaluarii.
 • in cazul in care, dupa evaluarea la locul/locurile unde urmeaza a se desfasura activitatea pentru care se solicita aviz, se constata indeplinirea de catre operatorul tehnic solicitant a cerintelor de management si a cerintelor tehnice, conform procedurii, se elibereaza avizul pentru defasurarea respectivei activitati cu mijloace de masurare, numai dupa ce operatorul economic a facut dovada platii tuturor costurilor aferente evaluarii.
 • in cazul in care, dupa evaluarea la locul/locurile unde urmeaza a se desfasura activitatea pentru care se solicita aviz se constata neindeplinirea de catre operatorul tehnic solicitant a unor cerinte de management si/sau tehnice, conform procedurii, i se va transmite fisa neconformitatilor constatate precum si termenul acordat pentru eliminarea lor. Operatorul economic va lua masurile necesare eliminarii acestor neconformitati in termenul acordat, va intocmi si transmite fisa actiunilor corective unitatii teritoriale BRML. Se elibereaza avizul pentru defasurarea respectivei activitati cu mijloace de masurare numai daca, dupa analiza actiunilor corective luate a rezultat eliminarea neconformitatilor si daca operatorul economic face dovada platii tuturor costurilor aferente evaluarii. Neluarea masurilor necesare eliminarii neconformitatilor in termenul prevazut conduce la inchiderea dosarului de avizare, fara acordarea avizului. Si in acest caz operatorul economic solicitant va achita costurile aferente evaluarii.
 • in cazul solicitarilor privind extinderea avizului (includerea in cadrul avizului in termen de valabilitate de noi sortimente, tipuri sau familii de mijloace de masurare sau a unor puncte de lucru ale operatorului economic) operatorul economic va urma procedura de avizare de mai sus, aplicata exclusiv pentru elementele ce fac obiectul extinderii.
 • in cazul solicitarilor privind restrangerea avizului ( eliminarea din avizul in termen de valabilitate a unor sortimente, tipuri, familii de mijloace de masurare sau puncte de lucru ale operatorului economic), cererea de restrangere va fi insotita de avizul ce urmeaza a fi restrans.

Lista operatorilor economici avizați să exercite activitatea de montare / reparare / modificare mijloace de măsurare este disponibilă  pe siteul BRML www.brml.ro

GHID PRACTIC PENTRU ATESTAREA LABORATOARELOR DE METROLOGIE PENTRU EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE ETALONARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE

Pentru obtinerea atestatului laboratorului de metrologie – solicitantul (organizatia interesata) trebuie sa depună o scrisoare prin care se solicită atestarea laboratorului la DRML/SJML în raza căruia este situat laboratorul de metrologie. Acesteia se anexează lista cu sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare pentru care se solicită atestarea, cu specificarea codului și denumirii acestora din Nomenclatorul mijloacelor de măsurare valabil la data solicitării.

Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de metrologie in vederea atestării sunt prevazute in procedura de metrologie legala PML 3-16, editia 3, revizia 0, Cerinte pentru atestarea laboratoarele de metrologie, aprobata prin Ordinul directorului general al BRML nr. 507 / 24.10.2019. Mapa cu documentele informative poate fi achiziționată de la DRML/SJML.

In urma primirii acceptului in privinta inceperii procesului de evaluare, persoanele juridice depun cererea de atestare a laboratorului împreună cu documentația aferentă întocmită conform prevederilor procedurii de metrologie legală PML 3-16, editia 2, revizia 0, Cerinte pentru atestarea laboratoarele de metrologie.

Lista laboratoarelor de metrologie atestate să efectueze etalonări este disponibilă  pe siteul BRML www.brml.ro